ساعت ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/٤ : توسط : نرگس

خيلی وقته که يادداشت ننوشته ام .اين تعميرات اساسی مجتمع که تمام شود می آيم و دوباره کلی حرف دارم برای گفتن .حالا فقط خسته ام و غمگين .اما احساس می کنم که حالا دارم کم کم خودم را پيدا می کنم .اين به دين معنی است که من دارم به تحول اساسی می رسم .به يک شناخت عميق از خودم و از دنيای پيرامونم .به يک نوع عدم وابستگی به...

بقيه اش باشه برای بعد.

منتظرم باش.