امروز کلی راه رفتم .در خيابانهای سرد .يکه و تنها.

هيچ کس نبود .تنها اشباحی بودند در خيابان .آدمهايی که نمی ديدمشان.

هوا فوق العاده سرد بود.

دلم ميخواست تا آخر دنيا راه می رفتم در دشتهای دور و سرزمينهای بی کران .

به قول فروغ :

کجاست خانه باد؟

درخت کوچک من به باد عاشق بود.

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
......

سلام

سوار بي تفنگ كه قباي ترمه رو دستش باد كرده....

همه ميگن اسبت رفيق روز جنگه/مو ميگوم ازو بهتر تفنگه/سوار بی تفنگ جرات نداره/سوار وقتی تفنگ داره سواره/ تفنگ دسته نقره ايم رو فروختم/ واسه يارم قبای ترمه دوختم/ فرستادم برايم پس فرستاد/ تفنگ دسته نقره ايم ای داد و بی داد....