"از او خوشم نمي آيد .

چرا كه همترازش نيستم

آيا بشري تا به حال چنين پاسخي داده است.؟"

نيچه

......................................................................

"گاهي وقتها آدمي مرگ را ترجيح مي دهند.گاهي وقتها فكر مي كنند كه زندگي چنان كه برايشان خواسته اند و به آنها تحميل كرده اند ارزشش را ندارد.

يعني گاهي وقتها شان و انسان بودنشان چنان مورد اعتراض قرار مي گيرد كه به اعتراض گام به راه مرگ مي نهند.اعتراض كسي كه مستقل از اينكه چه كسي بوده است و يا چه اهميتي داشته است انسان بودنش راچنان پاس مي دارد كه ترجيح مي دهد نباشد تا آن گونه كه ديگران مي خواهندباشد.

مرگ انتخاب خوبي نيست.مرگ انتخاب قابل توصيه اي نيست.چنان كه برخي به ديگران توصيه مي كنند و برايشان به ارمغان مي آورند.

مرگ معمولا در زمره انتخاب ها نيست.همه انتخابهاي ديگر به نوعي زنده ماندن و زنده بودن را پيش فرض مي گيرند.

اما روزي مرگ نيز در قامت يك انتخاب جلوه مي كند .آزادي تنها چيزي است كه مي تواند مرگ را در قامت يك انتخاب بيارايد.آزادي تنها چيزي است كه ارزش مردن داردو هر كسي اين را نمي فهمد كه زندگي اگر چه عطيه اي بي مثال است اما نه چنان موهبت اي است كه آزادي را بتوان به ميمنتش قرباني كرد."

روزنامه شرق .علي معظمي

.........................................................................

چند وقته كه ننوشتم

شايد يك ماه شايد هم بيشتر.انگار يه حس غريب ميگفت چه فايده؟

تمام روزها اين صدا در گوشم پچ پچ ميكرد.تمام روزها كسي در قلبم فزياد ميزد.كسي مي مرد روزي هزار بار.كسي گم ميشد و پيدا......

چه فايده چه فايده چه فايده.........

/ 0 نظر / 2 بازدید