در چهارراههای بهشت هیچ نگهبانی نیست

تا فرمان ایست بدهد.

دروغهای بزرگ بی وقفه در گلو خفه میشوند

و به جهنم می روند.

بهشت درهای بزرگی دارد

که نیاز به ورودی ندارد

مادران و کودکان همه وارد میشوند به راحتی

و بزرگترها تنها با یک نگاه امتحان میشوند.

در بهشت هیچ مادری اشک نمی ریزد بر جنازه فرزندانش

چرا که کودکانش همیشه در کنارش هستند.

در خیابانهای بهشت همیشه سکوت هست و ارامش

اندکی صبر کن

آیا من نیز به تو خواهم پیوست؟

/ 2 نظر / 2 بازدید
حسن عاملی

سلام ممنون از سر زدن های گاه و بی گاهتان سبز باشید و شاد[گل]