يك روز ديگر

اگر شما شانس داشته باشيد،فقط يك شانس ،تابه گذشته برگرديد و اشتباهي راكه در زندگي مرتكب شده ايد جبران كنيد،از اين فرصت استفاده ميكنيد؟ و اگر اين كاررا كرديد ، آن قدر بزرگ هستيد كه تاب تحملش را داشته باشيد؟ پدر چارلي بنه تو د ركودكي به او گفت:توميتواني پسر مامان باشي يا پسر بابا ،اما نه هر دو.او هم پدرش را انتخاب كرد.اما نتيجه فقط اين بود كه در آستانه نوجواني ديد كه پدرش ناپديد شد.چند دهه بعد ، چارلي مرد شكست خورده است.كارش را از دست مي دهد.خانواده اش را ترك ميكند.وقتي ميفهمد به عروسي تنها دخترش دعوت نشده به كلي دچار نااميدي مي شود و تصميم ميگيرد خودش را بكشد.

چارلي نيمه شب باماشين به شهر كوچك زادگاهش ميرود.به آخرين سفر.اما وقتي گيج و سرگردان به خانه دوران كودكي ميرسد موضوع حيرت انگيزي را كشف ميكند.مادرش كه هشت سال پيش مرده آنجاست و طوري به چارلي خوش آمد ميگويد كه انگار هيچ اتفاقي نيفتاده.

ادامه داستان در يك روز ظاهرا عادي ميگذرد كه بسياري از مادر حسرت آنيم:فرصت ايجاد رابطه اي خوب با والدين درگذشته،براي شرح دادن اسرار خانوادگي و طلب بخشش .چارلي در جاي بين اين زندگي و دنياي ديگر،در مورد فداكاري مادرش چيزهاي شگفت انگيزي مي فهمد و سعي ميكند با راهنمايي محبت آميز او تكه هاي خرد شده ي زندگي اش را بار ديگر كنار هم قرار بدهد.

ميچ آلبوم نويسنده كتابهاي پرفروش "در بهشت پنج نفر منتظر شما هستند ،سه شنبه ها با موري و شش كتاب ديگر است.او فيلمنامه و نمايشنامه نيز مينويسد.

كتاب "يك روز ديگر" ترجمه گيتا گركاني توسط انتشارات كاروان چاپ شده است.

.............................

در يك روز كسالت بار چشمم به كتاب افتاد كه مدتها درنوبت بود برا ي خواندن. از صفحه اول كه شروع كردم تا به آخر كتاب را زمين نگذاشتم .تمام آن حرفها و تمام آن‌اتفاقها در كتاب انگار به شكل بسيار واقعي هر روز در كنارمان رخ ميدهند.

تنها حسي كه در تمام طول كتاب داشتم دلتنگي زياد بود براي مادر.

دلم براي تمام آن لحظه هايي كه مي توانستيم با آنها باشيم اما به بهانه خستگي و كارو تنبلي آنها را از خود رانديم ميسوزد.

دلم ميخواست ميشد در يك لحظه به همه مادرهاي دنيا گفت كه چه قدر دوست داشتني هستند و قابل ستايش.

اولين كاري كه كردم اين بود كه گوشي تلفن را برداشتم تا به يكي از عزيز ترين مادرهاي دنيا زنگ بزنم و بگويم كه چه قدر دوستش دارم .

شما هم به احتمال زياد تنها كاري كه بعد از خواندن كتاب خواهيد كرد همين كار است.

/ 1 نظر / 7 بازدید

نفهميدم بالاخره چارلي از اينكه پدر را انتخاب كرده ناراحت بوديا چون مادر راانتخاب نكرده و يا از اينكه به عروسي دخترش دعوت نشده شايد هم چون پدر و مادر هر دورا انتخاب نكرده