"خورشيد باش كه اگر هم نخواهي بر كسي بتابي ،نتواني." زرتشت

 ......................................................

 "بعد از سالها دلتنگي از آن ايام خوش ،بالاخره تلفن او را بدست آوردو تماس گرفت.هيچكدام حرفي نزدند ولي هر دو دانستند چه كسي آن طرف خط است.از ناچاري تصميم گرفت برايش يادداشتي بفرستد."خودت مي دوني كه منم .خودت خبر داري كه هجران روزگار باعث مي شود يادت كنم .به طوري كه بداني در دل هميشه به يادت هستم .ولي بي توجهي تو زخمي كهنه را بيدار مي كند ولي با وجود آن مي گويم كه مثل گذشته تكراري"هماي سعادت بر سر آن كسي باشد كه سايه اي چون تو بر سر داشته باشد". با احترام كاغذ را تا كرد و داخل صندوق پست انداخت ولي براي اينكه باعث تكدر اوقات او نشود آدرس را بر روي آن ننوشت." ناهيد اشكبوس

.............................................................

همكار جديدي به اتاقمان آمده است.تا الان كه آدم خوبي به نظر مي رسد اما چون زمانه به من ياد داده است كه درباره آدمها زود قضاوت نكنم براي همين هم به طور قطعي چيزي نمي گويم .اما چند روز پيش بحث جالبي با هم داشتيم .آخر وقت يك روز ديگر از تعميرات اساسي كه به اتاق آمد وقتي مرا ديد كه زار و نزار نشسته ام حالم را پرسيد .گفتم كه خسته ام از همه چيز.از صبح سرپا دارم اين ور آون ور مي روم و خلاصه ناله وغر و غرو........ گفتم كه خسته ام .خيلي خسته . آن وقت گفت فكر مي كني چند درصد از مردم اين احساس خستگي و افسردگي را دارند؟ گفتم خيلي ها .درصد كمي هستند كه اين احساس را ندارند.نگاهم كرد و گفت اما من جز آن چند درصدم .گفت هميشه همين را بگو به خودت و به بقيه خيلي تاثير دارد .بگو كه من فوق العاده ام .بگو كه جز آن چند درصدم .......... جالب بود .در مجتمع جز معدود كساني بود كه اين حرف را زد.جاي فكر دارد .خيلي هم . ..........................................................

/ 0 نظر / 2 بازدید