"نمی داند به قربانگاه می رود

گوسفندی

که از پی کودکان می دود

که عقب نماند."

شمس لنگرودی

...........................................

تحقیر در آشپزخانه نهفته است.وقتی بعد از یک روز کاری به خانه می روی و می بینی که خانه در همان هیبتی است که صبح ترک کرده بودی و آن دیگری به خود زحمت هیچ کاری را نداده .دلت می شکند از او که با تو به مثابه تنی دیگر رفتار می کند.انگار تو در مقابل او قرار داری نه در کنارش.تورا به عنوان یک خدمتکار بیشتر خوشتر می دارد تا همسر.

تحقیر در گذرنامه ات پنهان است .آنگاه که می گویند بدون رضایت آن دیگری حق مسافرت نداری.

بدون  رضایت آن دیگری حق کار کردن نداری و اگر یک روز اوبگوید نباید بروی سر کار تو در هیچ محکمه ای حقی برای گرفتن نداری.

تحقیر در همه جا نهفته است در صدا و سیما وقتی تو را مدام در آشپزخانه ها نشان می دهد انگار تو از بدو تولد تا کنون با آشپزخانه پیوند خورده ای که نمادی از توست.از تو که همیشه تحقیر میشوی در زندگییت همیشه نفر دوم محسوب میشوی در خانه ات تاحقیر میشوی در سر کارت هم تحقیر میشوی و..

/ 3 نظر / 2 بازدید
غزل

چقدر نوشته هات بوی پاییز میده,بوی خوابگاه,بوی تنهایی,بوی فرجه ها, ..... یا شاید من اینطور حس میکنم نرگس من. هر وقت وبلاگتو میخونم حس میکنم همینجایی. نزدیک نزدیک و من حست میکنم و اتاق پر میشود از بوی نرگس.نرگس من! آیا میتوان آنقدر قوی بود که بدون آن دیگری که تحقیرت میکند هم احساس خوشبختی کرد؟بدون پوسیدن در کنج آشپزخانه؟

فرید آزمون

البته بستگی به طرفین هم داره! اما در کل افسوس و صد افسوس که اینطوریه! [ناراحت]