مهر ماه آمد.

جاتون خالی.

حتما دوستاتون جای خالی شما رو در کلاس پر گل کردن.

حتما مادرها صبح اول مهر اشک ریخته اند  و به شما فکر کردن وگفتن که امسال جاتون خالیه.....

جاتون سبزه

خالی نیست

پره

نمرتون بیسته

همه درساتون هم پاس شده

معدل بیست

نمره انضباط بیست

همه واحدها پاس

آخرین درس پاس شده:شجاعت  

/ 0 نظر / 2 بازدید