*تمام شب به خيال تو می رفت و

می ديدم که پشت پرده چشمانم

سپيده پيدا بود.*

/ 2 نظر / 2 بازدید